30 March, 2011

NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning)

இந்திய மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக IITs and IISc Bangalore சேர்ந்து உருவக்கபட்ட திட்டம் NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning) ஆகும். இதன் முக்கிய நோக்கம் தரமான பொறியியல் & அறிவியல் கல்வி மாணவர்களுக்கு கொடுப்பது. இதன் தள முகவரி http://nptel.iitm.ac.in/ ஆகும். 

No comments:

Post a Comment